કઇક

જાણો

  •  ટુકા સમય નો રાજા-વરરાજા

  • સૌથિ મોટિ ખાણ -ઓળખાણ

  • ઘેર ઘેર કુદરતિ રાનિ-ઉઘરાનિ

  • સૌને ગમે તેવો રામ -આરામ

  • સૌથિ મોટો બન્ધ-્સમ્બન્ધ

  • મોટા મા મોટો ગેટ -કોલગેટ

  • મોટ મા મોટો બોય -લાઇફબોય

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s